ಪೆಗಾಸಸ್ ವಿಚಾರಣೆ: ಕೇಂದ್ರವು ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಲಿಲ್ಲ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿಯು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ 29 ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 5 ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಮಾಲ್‌ವೇರ್‌ಗಳನ್ನು ಎಸ್‌ಸಿ ನೇಮಿಸಿದ

News Desk News Desk
error: Alert: Copyrighted Content!!