ಜಾಮಿಯಾ ಝಿಯಾ ಉಲ್ ಉಲೂಮ್, ಕಂಡ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ 76 ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ

News Desk
News Desk

ಕುಂದಾಪುರ: ಕಂಡ್ಲೂರಿನಜಾಮಿಯಾ ಝಿಯಾ ಉಲ್ ಉಲೂಮ್ ನಲ್ಲಿ 76 ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

- Advertisement -
Share this Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Alert: Copyrighted Content!!